מ ל א ו   א ת   ה ט ו פ ס  ו נ צ י ג נ ו   י ח ז ו ר   א ל יכ ם   ב ה ק ד ם
 

שלח לחבר/ה